Prijava krštenja

Sveti krst je temelj cijeloga kršćanskog života, ulaz u život Duha (vitae spiritualis ianua) i vrata koja otvaraju pristup drugim sakramentima. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi te bivamo dionici njezina poslanja: “Krštenje je sakrament preporođenja vodom i riječju”.

DOKUMENTI POTREBNI ZA KRŠTENJE DJETETA:

RODNI LIST (Geburtsurkunde) djeteta
Datum i mjesto rođenja roditelja.
Datum i župa krštenja roditelja.
VJENČANI LIST RODITELJA: iz crkve i iz općine
ZANIMANJA (Beruf) RODITELJA
TOČNA I POTPUNA ADRESA RODITELJA

PODACI O KUMU ili KUMI: datum i mjesto rođenja, krštenja i krizme, bračno stanje, zanimanje i adresa.

Prema učenju Crkve kumstvo nije prijateljski čin, kumstvo je SLUŽBA U IME KATOLIČKE CRKVE. Zato Crkva traži od vjernika sakramentalne uvjete koji su potrebni da bi netko mogao vršiti službu kuma. Krsni kum je jamac u ime Crkve da će dijete biti kršćanski odgojeno.

Sakrament krštenja i potvrde (krizme) traži da primatelj sakramenta ima kuma ili kumu, odnosno kuma i kumu; ali nikako dva kuma istog spola (usp. ZKP kan. 873). Zadaća kuma je da pomaže kumčetu u njegovu rastu u vjeri (usp. ZKP, kan. 872), što znači da i sam mora biti poučen o bitnim svojstvima vjere, te biti praktikant vjere. Reći će sv. Augustin da je bolje ne imati kuma nego imati takvoga koji će biti na sablazan. Ulogu kuma ne mogu zamijeniti svjedoci, ali oni mogu biti pridodani kumu.

Zakonik jasno propisuje koja svojstva mora imati kum, tj. propisuje kad netko ne može biti kum (ZKP, kan 874§1).

Uvjeti za kumstvo su:

1. kum mora biti katolik, koji je krizman i pričešćen,
2. da je praktičan vjernik (to znači da ide u crkvu; ako ima djecu da ih šalje na vjeronauk ili da mu dijete pohađa vjerski odgoj u vrtiću, da prima blagoslov obitelji…),
3. da je navršio 16 godina, osim ako veliki pastoralni razlozi traže iznimku, koju će procijeniti župnik ili djelitelj sakramenta,
4. da je sposoban služiti se razumom (kan. 11),
5. da živi u regularnom crkvenom braku ili da je slobodan.

Ne može biti kum:

1. ne mogu biti kumovi otac ili majka djeteta,
2. tko se ispisao iz Katoličke crkve ili pripada nekoj drugoj crkvenoj zajednici (protestant, pravoslavni) ili se smatra ateistom ili nevjernikom,
3. onaj tko živi u neregularnom braku (tko je vjenčan samo civilno, živi u vanbračnoj zajednici ili tome slično….),
4. onaj tko može biti od velike sablazni (drogeraš, razbojnik, živi nemoralno…)

Svaka druga osoba koja može primati sakramente može biti i kum/a. Ona osoba koju je napustio bračni drug i živi sama, tj. nije u novoj ženidbenoj vezi i prima sakramente (praktični vjernik) može biti kum/a.

Krštenje treba prijaviti u župnom uredu najmanje tri tjedna prije krštenja.

Krštenja su subotom, termin se određuje po dogovoru.

Pismo za roditelje. Pismo za kuma/kumu.