Previous Next

Stepinčevo 2024.

U nedjelju, 11. veljače 2024., Hrvatska katolička župa u Salzburgu proslavila je svetkovinu svog nebeskog zaštitnika bl. Alojzija Stepinca. Misno slavlje predvodio je mons. Ante Sorić, generalni vikar Zadarske nadbiskupije. U koncelebraciji misnom slavlju prisustvovali su generalni vikar Nadbiskupije Salzburg mons. Roland Rasser, fra Vjekoslav Lazić, upravitelje Hrvatske katoličke misije u Linzu i predstavnik svih dušobrižnika za Hrvate u Austriji, naš župnik fra Zlatko Špehar, te p. Aleksa Palavrić i vlč. Ivan Čirko.

Liturgijsko pjevanje predvodio je zbor i tamburaški sastav Kulturno-umjetničkog društva „Mihovljan“ iz Mihovljana u hrvatskom Međimurju, predvođen gosp. Predragom Kočilom, te voditeljicom zbora gđom. Julijanom Kočila.

Misno slavlje u prepunoj crkvi sv. Andrije započelo je velikom procesijom u kojoj je sudjelovalo više od 50 članova Kulturno-umjetničkih društava Hrvata Savezne države Salzbrug. Osim našeg domaćeg KUD-a „Vilim Cecelja“, svojom prisutnošću misno su slavlje uzveličali članovi Kulturno-umjetničkih društava Hrvata iz dijelova Savezne države Salzburg - Pongau i Pinzgau. Osim središnje proslave u Salzburgu, svetkovina našeg blaženika proslavljena je i na filijalama u subotu u Zell am Seeu i Mittersillu, te u nedjelju u Radstadtu, Gollingu i St. Johannu, gdje je svete mise predslavio fra Ivan Cvetković.

Na početku svete mise sve okupljene je pozdravio župnik fra Zlatko Špehar, te mons. Roland Rasser u ime domaće župe sv. Andrije, kao i Nadbiskupije Salzburg. Mons. Rasser istaknuo je kako iako slavimo na različitim jezicima svi smo dio iste zajednice Kristovih vjernika.

U svojoj propovijedi mons. Sorić je poseban naglasak stavio na „ono zbog čega je kardinal Stepinac bio trn u oku svojih progonitelja“ – njegovu vjernost Katoličkoj Crkvi i Petrovom nasljedniku. Upravo radi toga, istaknuo je mons. Sorić, kardinal Stepinac odlučno je odbio svaku ideju „narodne Crkve“ u tadašnjoj Jugoslaviji, te je tu odlučnost na kraju platio i svojim životom. U čemu se očituje ta pripadnost Katoličkoj Crkvi u našoj svakodnevici – pitao se mons. Sorić. Upravo u sakramentima koje Crkva vlašću koju ima od Gospodina dijeli. Jedan od tih sakramenata, kojima je propovjednik najviše progovorio je sveta ispovijed. „Sakramenti su darovi, a poklon kad se dobije ne stavi se na stranu, on se odmah otvara, njemu se čovjek raduje“ – slikovito je rekao mons. Sorić. Svoju propovijed zaključio je citatom blaženog kardinala: „Kad vam oduzmu sve, ostaju vam dvije ruke. Sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači.“

Prije završnog blagoslova okupljenim vjernicima obratio se veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Austriji gosp. Daniel Glunčić. U ime svih diplomatskih predstavnika Hrvata u Austriji iskreno je čestitao svim župljanima blagdan njihovog nebeskog zaštitnika. Osim toga veleposlanik je spomenuo i veliki uspjeh za sve Hrvate u Austriji. Hrvatski jezik je po prvi puta u jednoj od saveznih država, u Steiermarku, postao samostalno kao jedan od mogućih izbornih predmeta u školama.

Vjernicima se obratio i fra Vjekoslav Lazić, upravitelj Hrvatske katoličke misije u Linzu, te predstavnik svih hrvatskih dušobrižnika u Austriji. Fra Lazić je u svom kratkom, ali sadržajnom obraćanju poseban naglasak stavio na tri poruke. Na prvo mjesto stavio je njegovanje hrvatskog jezika u obitelji, zatim vjernost i podršku hrvatskim katoličkim župama i hrvatskim dušobrižnicima, a na trećem mjestu spomenuo je održavanje uspomene na Bleiburg, pri čemu Hrvatska župa u Salzburgu kao zajednica pokojnog vlč. Vilima Cecelje, mora imati posebnu ulogu.

Na samom kraju svete mise župnik fra Zlatko uručio je mons. Soriću i predstavniku KUD-a „Mihovljan” gosp. Predragu Kočili “krunicu” od Mozart-kugli.

Od srca zahvaljujemo mons. Soriću na upućenim riječima, i našim gostima iz Međimurja koji nas razveselili svojom pjesmom. Ujedno zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pomogli u ostvarenju ove proslave.

 

Am Sonntag, den 11. Februar 2024, feierte die kroatische katholische Gemeinde in Salzburg das Fest ihres himmlischen Schutzpatrons, des seligen Alojzije Stepinac. Die Messe wurde von Mons. Ante Sorić, dem Generalvikar der Erzdiözese Zadar, geleitet. An der Konzelebration nahmen Mons. Roland Rasser, der Generalvikar der Erzdiözese Salzburg, Pater Vjekoslav Lazić, der Leiter der kroatischen katholischen Mission in Linz und Vertreter aller Seelsorger für Kroaten in Österreich, unser Pfarrer Zlatko Špehar und Pater Aleksa Palavrić, teil.

Die liturgische Musik wurde vom Trachtenverein "Mihovljan" aus Mihovljan in der kroatischen Region Međimurje unter der Leitung von Herrn Predrag Kočila und der Chorleiterin Frau Julijana Kočila angeführt.

Die Messe in der voll besetzten St. Andräkirche begann mit einer großen Prozession, an der mehr als 50 Mitglieder kroatischer Trachtenvereine der Region Salzburg teilnahmen. Neben unserem örtlichen Verein "Vilim Cecelja" trugen auch Mitglieder kroatischer Vereine aus den Teilen des Bundeslandes Salzburg - Pongau und Pinzgau - zur Feier bei.

Zu Beginn der Heiligen Messe begrüßte Pfarrer Zlatko Špehar alle Anwesenden sowie Mons. Roland Rasser im Namen der örtlichen Pfarrei St. Andreas und des Erzbistums Salzburg. Mons. Rasser betonte, dass obwohl wir in verschiedenen Sprachen feiern, wir alle Teil derselben Gemeinschaft der Gläubigen Christi sind.

In seiner Predigt betonte Mons. Sorić besonders das, "wofür Kardinal Stepinac ein Dorn im Auge seiner Verfolger war" - seine Treue zur katholischen Kirche und ihrem Oberhaupt, dem Nachfolger Petri. Gerade deshalb, so betonte Mons. Sorić, lehnte Kardinal Stepinac entschieden jede Idee einer "Volkskirche" im damaligen Jugoslawien ab und bezahlte diese Entschlossenheit letztendlich mit seinem Leben. Worin besteht diese Zugehörigkeit zur katholischen Kirche in unserem Alltag? - fragte Mons. Sorić. Genau in den Sakramenten, die die Kirche mit der Autorität, die sie vom Herrn hat, teilt. Einer dieser Sakramente, über den der Prediger am meisten sprach, ist das Sakrament der Beichte. "Die Sakramente sind Geschenke, und wenn man ein Geschenk erhält, legt man es nicht beiseite, sondern öffnet es sofort und freut sich darüber", sagte Mons. Sorić bildhaft. Seine Predigt schloss er mit einem Zitat des seligen Kardinals: "Wenn sie dir alles wegnehmen, bleiben dir zwei Hände. Falte sie zum Gebet, und dann wirst du am stärksten sein."

Vor dem abschließenden Segen wandte sich der Botschafter der Republik Kroatien in der Republik Österreich, Herr Daniel Glunčić, an die versammelten Gläubigen. Im Namen aller diplomatischen Vertreter der Kroaten in Österreich gratulierte er aufrichtig allen Gemeindemitgliedern zum Fest ihres himmlischen Schutzpatrons. Darüber hinaus erwähnte der Botschafter einen großen Erfolg für die Kroaten in Österreich. Die kroatische Sprache ist zum ersten Mal eigenständig in einem der Bundesländer, der Steiermark, zu einem Wahlfach geworden.

Auch Pater Vjekoslav Lazić, der Leiter der kroatischen katholischen Mission in Linz und Vertreter aller kroatischen Seelsorger in Österreich, wandte sich an die Gläubigen. In seiner kurzen, aber aussagekräftigen Ansprache betonte Pater Lazić drei Botschaften. An erster Stelle stand die Pflege der kroatischen Sprache in der Familie, dann die Treue und Unterstützung der kroatischen katholischen Gemeinden und Seelsorger sowie die Erinnerung an Bleiburg, wobei die kroatische Gemeinde in Salzburg als Gemeinde des verstorbenen Pfarrers Vilim Cecelja eine besondere Rolle spielen müsse.

Am Ende der Heiligen Messe überreichte Pfarrer Zlatko Mons. Sorić und dem Vertreter des Trachtenvereins "Mihovljan", Herrn Predrag Kočila, einen Rosenkranz aus Mozart-Kugeln als Geschenk.

Wir danken Mons. Sorić für seine Worte und unseren Gästen aus Kroatien, die uns mit ihrem Gesang erfreut haben. Gleichzeitig danken wir allen, die auf irgendeine Weise zur Realisierung dieses Festes beigetragen haben.